Spomenci „Enver Šiljak“, „Lepa Radić“ i „Stevan Dukić“

null

Spomenici posvećeni narodnim herojima sa naših krajeva koji svoje živote dali u NOB-u Jugoslavije.

Enver Šiljak rođen je 15. avgusta 1918. godine u Bosanskoj Gradišci. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, gimnaziju je pohađao u Banja Luci i Osijeku. Sa studentima i đacima iz Bosanske Gradiške formirao je zajednički klub radničke i studentske omladine koji je bio posebno aktivan tokom raspusta. Klub je bio pod direktnim uticajem Komunističke partije Jugoslavije. Počeo je da radi u rudniku „Kreka“ u Tuzli gdje ga je zatekla i okupacija zemlje. Bio je organizator ustanka u tuzlanskoj oblasti, član oblasnog vojnog rukovodstva i učestvovao je u izvođenju husinskih rudara u partizanske jedinice. Nakon ovog poslednjednjeg zadatka uhapšen je, mučen i streljan 05. septembra 1941. godine.  Narodnim herojem proglašen je 20. decembra 1951. godine.

Lepa Radić rođena je 19. decembra 1925 godine u selu Gašnica, kod Gradiške.  Završila je zanatsku školu u Gradišci. Bila je borac Grbavačke čete Kozarskog odreda do proboja obruča na Kozari, jula 1942. godine, a u avgustu 1942 sa borcima Odreda prešla je u Podgrmeč. U četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi bila je zadužena za prenos ranjenika i organizaciju zbjega u Grmeču. Imala je samo 17 godina kada je obješena 11. februara 1943. Narodnim herojem je proglašena 20. decembra 1951. godine.

Stevan Dukić rođen je 16. oktobra 1920. godine u selu Rogolji. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu a potom je sa šesnaest godina otišao u Beograd i zaposlio se u „Beogradskoj tekstilnoj industriji“. Bio je aktivan u sindikatu tekstilnih radnika, postao je član SKOJ-a, član KPJ. Učestvovao je u svim akcijama omladine Beograda. Bio je instruktor Centralnog komiteta KPJ. Od ljeta 1941. godine organizuje sabotaže i diverzantske akcije od kojih je najpoznatija otmica iz ruku Gestapoa u bolnici člana PK KPJ za Srbiju i člana Politbiroa CK KPJ Aleksandra Rankovića. Uhapšen je u Zemunu jula 1942. godine i likvidiran.  Za narodnog heroja proglašen je 06. jula 1953. godine.